+1 (809)287-1088

Kouman ou ka mande sèvis sa yo nan plan GMI ou a?

Pou aktive sèvis GMI yo ou dwe mande yo nan nimewo kontak nan Repiblik Dominikèn nan 809-287-1088, ki disponib 24 èdtan pa jou, 364 jou pa ane oswa voye yon imèl bay reporte@gmi.do, pou yo ka bay atansyon imedyat sou demand ou yo.
Ou ka pran orè pou:

  • Mande pou sèvis lopital akòz maladi oswa ijans grav.
  • Mande pou konsiltasyon oswa asistans medikal pou maladi ki deja egziste.
  • Mande pou konsiltasyon oswa asistans medikal pou gwosès.
  • Mande pou randevou medikal akòz ijans dantè.

Nan ka yon ijans ki mete lavi pasyan an an dange san li pa gen opòtinite pou jere demand sèvis la nan nimewo kontak la, yo ta dwe chèche atansyon medikal imedyatman nan lopital ki pi pre a epi avèti nan 72 èdtan evènman an bay konpayi asirans lan pou ranbousman an.

Ka lanmò dwe rapòte yon fwa ke li te rive nan maksimòm 15 jou nan menm nimewo kontak nan Repiblik Dominikèn lan, 809-287-1088, ki disponib 24 èdtan nan yon jounen, 365 jou nan yon ane, oswa voye yon imèl bay reporte@gmi.do epi GMI ap pran an chaj pou li bay sèvis la oswa transfere kò a tounen nan peyi orijin oswa rezidans moun lan atravè founisè sèvis fineray yo.

Si ka a se yon Depòtasyon Legal, GMI ap aktive pwosesis pou retounen moun lan nan peyi orijin li oswa rezidans li otomatikman, yon fwa ke Direksyon Jeneral imigrasyon nan Repiblik Dominikèn egzije sa.

Sonje, si ou vle tcheke estati sètifika ou, sèvis asistans lan, deklanchman asirans lan, nou la pou sèvi ou:
atravè liy kontak 24 èdtan an 809-287-1088
oswa ekri nou nan contacto@gmi.do