+1 (809)287-1088

PLAN GARANTI MIGRATWA INTENASYONAL GMI GID POU KESYON KOMEN YO

Kisa GMI a ye?

GMI se yon plan ki fèt pou tout etranje kap antre nan Repiblik Dominikèn atravè yon Visa ki valab ke yo akòde nan Ministè Afè Etranjè ak depandans li yo. Pandan validite Visa a etrange a ka jwi pwoteksyon sa yo:

 • Depans medikal lokal yo Ki gen kom entansyon pou kouvri ijans medikal oswa maladi, konsiltasyon medikal, ijans dantè, medikaman ak ijans pou pratik espò amatè ki pa konpetitif
 • Repatriasyon fineray Nan ka lanmò afilye a, yap repatrié kò li nan peyi kote li sòti a.
 • Depòtasyon Legal Imigrasyon Depòtasyon Legal Imigrasyon a ap fèt lè manm lan vyole lòd lwa imigrasyon ki gen pou wè ak kondisyon pou li rete nan Repiblik Dominikèn, kote otorite yo yo pral sèvi ak pouvwa yo pou yo repatriate manm lan nan ka ta gen vyolasyon nòmal lwa migratwa a.

Kisa plan sa a kouvri? oswa ki asirans yo?

Depans medikal lokal yo nan ka ijans oswa maladi, konsiltasyon medikal, ijans dantè, medikaman, ijans pou pratik espò amatè ki pa konpetitif, nan tout teritwa nasyonal la dapre limit ki etabli nan kondisyon patikilye yo, li kouvri Deportation Legal Imigrasyon, ak repatriasyon fineray akòz lanmò oswa swen sante si se ta laka sa.

Ki pri sa ap koute moun kap aplike an?

Pri GMI an se $ 150 dola pou afilye principal la

Eske yo aksepte depandan, konbyen e ki moun yo ka ye?

Afilye principal GMI an ka ajoute depandan l 'yo, moun sa yo se sèlman mari oswa madanm ak timoun jiska yon limit de 4 moun, pri pou chak depandan se 30 dola.

Èske paran principal yo ka vin depandan?

Non, depandan yo se sèlman mari oswa madanm ak timoun yo. Paran afilye principal lan antre kom depandan nan yon lòt sètifika.

Ki validite GMI a genyen?

Plan GMI a valab pou yon (01) ane. Men, validite li yo ap ekspire anvan ane a si etranje yo, moun ki gen viza yo ajiste estati imigrasyon yo nan Repiblik Dominikèn oswa viza yo ekspire, selon kalite ak dire li yo.

Èske plan GMI a ka renouvle?

An reyalite, plan GMI a ka renouvle si yo fè renouvèlman viza yo.

Ki jan yo ka jwen plan GMI a?

Plan GMI la disponib nan tout Konsila Repiblik Dominikèn nan Mond la oswa nan nenpòt nan reprezantasyon diplomatik yo, se konsa aplikan etranje an ka ale nan Konsila Dominikèn ki pi pre lakay li epi mande pou emisyon sètifika ak dokiman idantifikasyon pèsonèl ou (paspò) epi fè peman an respektif ak lajan kach, pou plis fasilite, pati ki enterese a ka jwenn GMI dirèkteman sou entènèt lè li antre nan paj : www.gmi.do ranpli tout espas yo mande yo epi peye avèk yon kat kredi Visa, Master Card oswa Amex, epi yon fwa sètifika a prè, li resevwa li pa imel ki anrejistre, E li gen opsyon pou li enprime li tou.

Si pwopriyetè a gen yon Asirans ki valab nan moman li aplike pou yon viza, èske li dwe fè yon nouvo? E , si li ta vle ajoute depandan.

Règleman nan GMI se yon egzijans pou chak viza yo akòde, Se poutèt sa, chak fwa yobay yon viza li nesesè pou yo bay yon nouvo asirans oswa sètifika GMI.

Nan ka ke yon asirans GMI valab epi ou sèlman bezwen antre depandan, li posib san yo pa bezwen bay yon nouvo sètifika, ou ta dwe sèlman gen nimewo asirans orijinal GMI a nan men pou yo kapab antre oswa ajoute depandan yo.

Èske plan GMI obligatwa?

Plan GMI a se yon pati nan yon egzijans pou etranje ki mande yon viza pou antre nan Repiblik Dominikèn. Se konsa, nan moman aplikasyon viza an yo dwe genyen pwoteksyon GMI an.

Èske li pou tout kalite viza?

Li se pou tout kalite viza; ak eksepsyon de viza touris ke yo akòde pou vwayaje touris, kiltirèl, prezans nan kongrè oswa konvansyon ak diplomatik, ofisyèl ak Koutwazi yo akòde manm ak manm fanmi misyon diplomatik ak konsila yo, tankou manm nan òganizasyon entènasyonal, men nou rekòmande aplikasyon pou emisyon plan an paske li bay etranje a pwoteksyon konplè pandan tan ke lap fè a.

Pou aplike pou viza touris ak viza diplomatik, eske yo bezwen GMI?

Pou kalite viza sa a GMI pa reprezante yon egzijans, men li konseye pou moun nan rantre nan plan an pou ke vizitè yo santi yo pwoteje pandan yo tan ke yap fè a epi yo gen trankilite ak yon kouvèti asirans konplè 24 èdtan pa jou, 365 jou nan yon ane, pou ka ijans oswa maladi nan tout teritwa nasyonal la, dapre limit ki etabli nan kondisyon patikilye yo, nan ka ta gen Deportation Imigrasyon Legal, ak nan ka lanmò, Repatriyasyon fineray nan yon pri trè abòdab.

Kijan mwen kapab jwenn sèvis yo?

Sèvis nou yo disponib 24 èdtan nan yon jounen, 365 jou nan yon ane epi yo ka jwenn aksè oswa mande yo nan liy dirèk 829.956.6323 nimewo lokal Repiblik Dominikèn lan, oswa pou randevou ki pwograme ou ka kontakte nou tou pa vwa imèl elektwonik nan adrès sa a: reporte@gmi.do . Nan ka ijans, kontakte nou nan sant klinik afilye yo, nan ka ke moun nan pa konnen yo nan moman an pou mande sèvis la oswa si sèvis ijans la pa bay opòtinite egzekite apèl la nan telefòn nan kontak detantè a oswa Depandan yo mande sèvis la, yo ka ale nan sant lopital ki pi pre a e rapòte evènman an bay konpayi asirans lan nan pwochen 72 èdtan yo.

Moun ki gen dwa ak moun ki depandan yo ka mande pou sèvis la separeman oswa kouvèti asirans lan Depandan yo ta dwe mande sèlman pa pwopriyetè a?

Sèvis sa yo ka mande pa pwopriyetè a epi tou pa depandan yo, ki jwi menm benefis ak pwoteksyon endividyèlman yo.

Kijan mwen ka mande kouvèti pou konsiltasyon medikal?

Konsiltasyon medikal yo pwograme, ou ka mande nan telefòn 829.956.6323 lokal nan Repiblik Dominikèn nan, oswa pa vwa imèl nan ki an adrès sa : reporte@gmi.do ; Yon fwa randevou a fin fèt, nou pral retounen apèl la oswa imèl ak enstriksyon doktè a ou ap vizite a ak adrès ki tou pre dapre kote ou ye a.

Ki rezo klinik pou sèvis medikal yo?

Rezo klinik nou yo disponib sou sit entènèt nou an: www.gmi.do

Sa yo se kèk nan klinik afilye nou yo:

 • Playa Dorada Medical Care, Puerto Plata
 • Servimed Urgent Care, Cabarete
 • Rescue Clinic, Bayahibe
 • Centro Médico Punta Cana, Bávaro (Zòn Est)
 • Centro Médico Bournigal, Puerto Plata
 • Centro Médico Dr. Canela, La Romana (Zòn Est)
 • Corazones Unidos, Santo Domingo
 • Unión Médica del Norte, Santiago
 • Hospital Metropolitano de Santiago
 • Hospital Plaza de la Salud, Santo Domingo
 • Clínica Abreu, Santo Domingo

Kijan yo mande sèvis pou repatriyon antèman an? Èske gen limit?

Nan ka lanmò, pwoprietè a oswa depandan an (yo); nenpòt manm fanmi, vwazen zanmi oswa nimpot mooun ki proch li (yo) ka fè rapò a nan nimewo kontak 829.956.6323 lokal nan Repiblik Dominikèn nan, oswa pa vwa imèl nan adrès sa : reporte@gmi.do epi notifye nou evènman an, a pati de lè sa a nou ap pran pwosesis la tout antye an chaj ansanm ak manm fanmi an oswa moun ki avize evènman an, imedyatman ou pral resevwa enstriksyon pou konplete repatriasyon kò an (yo) nan peyi orijin oswa rezidans li (yo).

Nan konbyen tan mwen dwe rapòte yon ensidan?

Rapò yo oswa notifikasyon yo pral depann de sèvis yo dwe bay dapre kouvèti yo nan plan GMI an. Pou rapòte yon lanmò ak kalifye pou benefis repatriyasyon an, se jiska 15 jou; pou benefis depòtasyon nan, yon fwa ke Direksyon Jeneral Imigrasyon (DGM) mande mande sa, itilizasyon sèvis yo pral depann de lè li nesesè.

Kijan sèvis deportasyon a aktive? Ki sa li kouvri?

Yon fwa ke Direksyon Jeneral Imigrasyon (DGM) notifye yon etranje ke lli ankadre nan kèk kondisyon iregilye, pwosesis depòtasyon an kòmanse. Kouvèti yo se:

 1. Depans pou repatriasyon legal: depans sa yo ki fèt pa DGM pou transfè etranje a a depui nan teritwa Dominiken jiska peyi orijin li.
 2. Tikè avion pou afilye a: pri tikè vwayaj lan soti nan Repiblik Dominikèn pou rive nan peyi orijin etranje a.
 3. Tikè avion pou moun ki anchaje de afilye a (jiska 2): pri tikè vwayaj lan soti nan Repiblik Dominikèn pou rive nan peyi orijin etranje a. Pri sa a ap aplike sèlman lè DGM mande sa.
 4. Akomodasyon (Nouriti enkli): lojman tanporè pou afilye nan ka ke avion ta gen pou li fè eskal.

Si mwen bezwen enfòmasyon sou ki jan oswa ki moun mwen mande li?

Nenpòt enfòmasyon sou plan GMI a, sijè li yo, kouvèti, benefis ak sèvis yo, ou ka mande li nan sèvis kliyan nou 24 èdtan nan yon jounen nan 829.956.6323 nimewo lokal nan Repiblik Dominikèn an , oswa pa imèl nan adrès sa a contacto@gmi.do oswa reporte@gmi.do .

Kisa k ap pase si mwen genyen GMI pou pwosesis viza a epi apre sa yo refize mwen viza a? Yo ap remet mwen kòb mwen te peye?

Akizisyon plan GMI an se yon pati nan yon egzijans pou aplikasyon viza pa etranje yo, pou antre nan Repiblik Dominikèn, e kom se yon egzijans li ye, nan ka ta gen refi pou viza a, depans pou plan an pa ranbousab, paske li konstitye yon garanti pou Eta Dominiken an.